TransTreeGebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden diensten te gebruiken, verklaart de bezoeker zich akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden en disclaimers alsook met alle aangebrachte wijzigingen.

Het “privacystatement” en het “cookiestatement” maken integraal deel uit van deze voorwaarden.

Geen Aansprakelijkheid

Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, en ook voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van de website, ongeacht of men zich bewust is van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Nauwkeurigheid van de informatie

De inhoud van deze site is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht, behalve voor zover vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving, wordt geen garantie, waarborg of verklaring (expliciet of impliciet) gegeven voor de juistheid of volledigheid ervan. Er kan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid worden aanvaard voor fouten of weglatingen of voor enig verlies als gevolg van het gebruik van materialen op deze site. TransTree behoudt zich het recht voor om de informatie op de site te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen, te wijzigen of in te trekken. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor dergelijke wijzigingen of voor pagina's die niet altijd beschikbaar zijn!

De inhoud kan het voorwerp worden van vertragingen, weglatingen, fouten of onjuistheden. Het is mogelijk dat informatie niet actueel is. We zijn niet verplicht om alle informatie actueel te houden. De inhoud wordt u geleverd zoals hij is, zonder enige garantie.

De verantwoordelijkheid voor de artikels, foto’s, films en audio berust bij de auteur of de maker ervan, tenzij expliciet anders vermeld. De inhoud van onze website en onze mails bevat de mening van de auteur en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Geen aanbod- advies

De inhoud op deze site werd uitsluitend ontworpen voor algemene informatieve en/of pedagogische doeleinden. Wij geven geen advies van welke aard ook. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website en ook voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.

Wij benadrukken dat het belangrijk om zelf bijkomende informatie, advies en gepaste professionele expertise in te winnen over bedrijven, producten en diensten waarvan u eventueel gebruik wilt maken.

De informatie op deze website is geen vervanging van het stellen van een diagnose of het verhinderen van ziektes of behandeling van specifieke ziektebeelden. Raadpleeg altijd uw arts als u vermoedt dat er sprake is van een bepaalde ziekte of aandoening.

Onze financële informatie kan niet worden aangemerkt als beleggingsadvies en is niet geschreven om als leidraad te dienen voor de ontwikkeling van uw persoonlijke financiële situatie. De website ‘TransTree.be’ kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst of verlies n.a.v. de verstrekte informatie of het gebruik ervan. ‘TransTree.be’ geeft geen beleggingsadvies en bemiddelt niet in financiële producten. Elke belegger is verantwoordelijk voor de handelingen die hij stelt.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, of dat ze in de realiteit zullen uitkomen. De prognoses zijn indicatief. De gegevens in onze publicaties zijn algemeen, louter informatief en aan veranderingen onderhevig. Ze geven de analyse weer van de auteur op de daarin vermelde datum.

Risicowaarschuwing financiële producten

Beleggers moeten zorgvuldig alle specifieke risico's van de producten die op deze website worden beschreven overwegen voordat ze een belegging doen.

Enkele algemene risico's waarmee rekening moet worden gehouden zijn: in het verleden behaalde resultaten van een belegging vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten; de waarde van beleggingen en alle gegenereerde inkomsten kunnen zowel stijgen als dalen en zijn niet gegarandeerd; veranderingen in wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, de prijs of de inkomsten van beleggingen. Sommige fondsen b.v. beleggingsfondsen kunnen geld lenen om verdere investeringen te doen. Dit staat bekend als "gearing" en kan het rendement van een investering in stijgende markten verbeteren, maar kan het rendement in dalende markten verminderen. Aandelen in beleggingsfondsen kunnen fluctueren in overeenstemming met vraag en aanbod en weerspiegelen mogelijk niet de onderliggende intrinsieke waarde van de aandelen. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan de spreiding tussen een aankoop- en verkoopprijs sterk variëren.

Jurisdictie

Het kan zijn bepaalde inhoud of deze site niet mag gepubliceerd of verdeeld worden in rechtsgebieden waar dergelijke publicaties of verdeling strijdig is met de van kracht zijnde wetten en regelgeving. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de wetten en regelgeving die op u van toepassing is en u moet garanderen dat het gebruik van de inhoud van deze site en de beleggingen die op basis daarvan worden gemaakt, daarmee in overeenstemming zijn.

Intellectuele eigendom - Copyright

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en alle rechten zijn voorbehouden.

Alle eigendomsrechten, auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de website van “TransTree.be” berusten uitsluitend bij ons “TransTree.be” en/ of onze licentiegevers.

Bepaalde inhoud zoals maar niet beperkt tot foto’s, is eigendom van een derde partij die licentie heeft verleend voor het gebruik op “TransTree.be”. Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de derde partij die de licentie verleende.

Onder geen beding mag informatie worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Transtree.

Toelating

U hebt het recht om de informatie op deze website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de websites om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden.

Linken

Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven alsook korte aanhalingen uit artikels met bronvermelding en hyperlink naar “TransTree.be”. Dit is toegestaan zonder voorafgaandelijke toestemming. Hiervan zijn echter uitdrukkelijk uitgesloten de reproductie en/of verspreiding van foto’s, video en audio, weergegeven op de site. Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar info@transtree.be.

Inbreuken - Wij respecteren de auteursrechten.

Als u van mening bent dat werk dat zich op TransTree bevindt, inbreuk maakt op een auteursrecht, stuur dan een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht naar info@transtree.be .

Handelsmerken

Als u een inbreuk op een handelsmerk vaststelt, hetzij in verband met een gesponsorde zoekadvertentie of gebruikersinhoud, raden wij u aan uw kennisgeving gericht aan info@transtree.be in te dienen.

Veiligheid en technologie - Privacy

TransTree levert voortdurend grote inspanningen om de veiligheid van de websites te garanderen in overeenstemming met de wetgeving en de normen van de industrie.

Voor het gebruik van deze site is geen account nodig. Er is geen reactiemodule aan verbonden en er worden geen nieuwsbrieven verstuurd.

Mochten er in de toekomst toch persoonlijke gegevens worden bijgehouden, dan zullen Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen in een beveiligde informatica-omgeving. Een gespecialiseerde IT’er, zal de nodige veiligheidsmaatregelen nemen om ongeoorloofd gebruik en toegang, wijziging, verspreiding of vernietiging van de gegevens te voorkomen.

TransTree garandeeert niet dat de website te allen tijde ononderbroken beschikbaar zijn. TransTree behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de websites te optimaliseren of aan te passen. TransTree sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites, het gebruik van informatie die door middel van de websites is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de websites te kunnen raadplegen.

Aangezien de site vrij toegankelijk is, bent u de enige verantwoordelijke voor elke schade of elk verlies in uw hoofde, ook met betrekking tot uw informaticasystemen, alsook voor elk gegevens-, goederen- of inkomstenverlies door het downloaden of het gebruik van deze informatie of media.

Links naar andere websites - Linked/External Websites

Onze website bevat links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat TransTree deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat, deze te hebben onderzocht en geanalyseerd of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft TransTree enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. TransTree is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

CONTACT
Copyright 2021. All Rights Reserved by www.coformex.be.